baner Wydzialu wydawnictw

 

Najnowsze publikacje:

 

Mirosław Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Zadaniem publikacji jest dostarczenie czytelnikom podstawowych informacji o zawodach, które można zdobyć, kształcąc się w szkołach branżowych, technikach oraz szkołach policealnych, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Tekst w przystępny sposób, hasłowo prezentuje   208 zawodów, uwzględniając ich klasyfikację, specyfikę oraz predyspozycje potrzebne do ich wykonywania i konieczne do zdobycia kwalifikacje. Informator… w niniejszej wersji został zaktualizowany i poszerzony – uwzględnia zawody umieszczone w ostatnim czasie w klasyfikacji zawodów MEN oraz te zawody, których nazwy zostały zmodyfikowane.

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Data dodania: 2018-01-16 [pdf. 25.23 MB]


Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Poradnik szeroko zarysowuje problematykę wychowawczego aspektu działalności szkoły, charakteryzuje nauczyciela-wychowawcę, uwzględniając rozmaite czynniki mające wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Daje również konkretne wskazówki dotyczące konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego placówki oraz sposobów dokonywania oceny jego skuteczności i modyfikowania go w zależności od konkretnych potrzeb i określonej przez pracowników „sylwetki absolwenta”. 

Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych przedstawia założenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione tu zostały działania mające na celu do uruchomienie potencjału uczniów i ich wszechstronny rozwój oraz wspomagające ich wybory edukacyjno-zawodowe. W załączniku przedstawiono konkretne dysfunkcje i problemy zdrowotne oraz determinowane przez nie przeciwwskazania i graniczenia związane z wyborem zawodu.


Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE
Data dodania: 2018-01-03 [pdf. 874.33 kB]


FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultu. Kompetencje i zasoby

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, osób odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli, autorów programów nauczania i materiałów edukacyjnych – zainteresowanych nauczaniem różnojęzycznym.

Pluralistyczne podejścia do języków u i kultur polegają na wdrażaniu procesu dydaktycznego uwzgledniającego równoczesne nauczanie i uczenie się wielu języków i kultur. Koncepcja zrywa z wizją odrębnych kompetencji językowych, typowych jedynie dla danego języka. Autorzy opracowania zdecydowanie opowiadają się za teorią koncepcji różnojęzycznej i międzykulturowej, promowanej przez Radę Europy już w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
Polska edycja książki jest dostępna na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (EMCL) Rady Europy.

 


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce

W świetle aktualnej wiedzy psychologicznej pierwsze lata życia dziecka nabierają szczególnego znaczenia dla całego jego rozwoju, dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wykorzystany. Warto zatem poświęcić go przede wszystkim na tworzenie takich warunków, aby dziecko mogło jak najpełniej wykorzystać potencjał rozwojowy. Dlatego, jeżeli jest ono zagrożone niepełnosprawnością albo już ją u niego stwierdzono, konieczne wydaje się podjęcie działań, które pomogą mu pokonywać trudności w poznawaniu świata, uczestniczeniu w życiu społecznym i osiąganiu samodzielności. Dzięki tym staraniom w dużej mierze udaje się zapobiegać negatywnym skutkom niepełnosprawności. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie jej całkowicie wyeliminować, to można sprawić, aby dziecko funkcjonowało jak najlepiej mimo istniejących ograniczeń. /Ze wstępu/

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce
Data dodania: 2017-11-14 [pdf. 10.43 MB]

 


O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Raport 2016

Począwszy od 2010 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) monitoruje sytuację dzieci, których rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Pierwsze badanie ankietowe przeprowadzono drogą elektroniczną w 2010 roku, kolejne w 2013 roku i w październiku 2016 roku. Organizowaniem ostatniej edycji badań realizowanych na zlecenie MEN w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014–2016, opracowaniem ankiet oraz rejestrowaniem danych zajmował się Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Konsultantem prowadzonych działań i autorem niniejszego rapor­tu jest prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska.

Celem przeprowadzonego monitoringu było oszacowanie liczby uczniów dotkniętych syndro­mem eurosieroctwa w ocenie nauczycieli i uczniów.

 

 


Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie
Scenariusz szkolenia dla pracowników

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną dla osób realizujących szkolenia z zakresu procedury Niebieskich Kart. Jej celem jest przekazanie praktycznej wiedzy o bardzo delikatnej kwestii, jaką jest poczucie bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Ponieważ rozmowa z dzieckiem na ten temat zazwyczaj kojarzy się z przekroczeniem granic intymności rodziny – wiele osób ma wątpliwości i wycofuje się z udzielenia pomocy dziecku, obawiając się negatywnych konsekwencji swoich działań. O takich wątpliwościach należy rozmawiać w gronie specjalistów i uczestniczyć w szkoleniach, czemu pomóc ma niniejszy poradnik.

 


Grzegorz Kata, Wolontariat szkolny

Celem publikacji jest zaprezentowanie znaczenia wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami oraz określenie jego miejsca w działaniach profilaktycznych, które są prowadzone w szkole. Przedstawione zostały także standardy pracy z wolontariuszami oraz etapy budowania szkolnego wolontariatu.

 

 

Wolontariat szkolny.
Data dodania: 2017-04-21 [pdf. 751.94 kB]


Okładka publikacji

Romana Cybulska, Joanna Dryjańska, Katarzyna Gotlin, Maja Kłoda, Krystyna Pomorska, Anna Pyzikiewicz, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Książka stanowi fachowy i pełen konkretnych wskazówek poradnik dla nauczycieli, dyrektorów oraz innych pracowników szkół ogólnodostępnych. Autorki czerpią doświadczenia w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera z codziennej praktyki, dzięki czemu szczegółowo opisują sposób funkcjonowania ucznia z ZA w szkole – pojawiające się trudności edukacyjne, a także konflikty mające źródło w specyficznej percepcji i nadwrażliwości sensorycznej dziecka. Wskazują m.in., jak oceniać dziecko z ZA, w jaki sposób wyeliminować źródła niektórych problemów, na czym opierać współpracę z rodzicami, jak stworzyć funkcjonalny program edukacyjno-terapeutyczny oraz opracowywać dokumentację opisującą postępy ucznia. Sugestywnym dopełnieniem zawartych w publikacji porad jest refleksyjna relacja jednej z autorek, prezentująca szkolną edukację z punktu widzenia ucznia z ZA.


Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu wychowaniu ucznia

Profesor Krystyna Chałas w prezentowanym artykule podejmuje temat roli i realizowania w placówkach programu wychowawczego szkoły – niekiedy będącego jedynie spisem postulatów, który nie przekłada się na rzeczywiste działania. W swych rozważaniach autorka opiera się na doświadczeniach szkół współpracujących z Instytutem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Aby program wychowawczy spełniał swą rolę właściwie, zdaniem profesor Chałas powinien nawiązywać do założeń personalizmu chrześcijańskiego, a także mieć dynamiczną strukturę, budować tożsamość szkoły oraz włączać mikrosystemy wychowawcze tworzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Propagowanie w szkole określonych wzorców ma skłaniać dzieci i młodzież do kształtowania własnej – lecz właściwej – hierarchii aksjologicznej. Wartości, na których mają opierać się działania wychowawcze szkoły, należy poszukiwać w samych wychowankach: ich indywidualności, specyficznych doświadczeniach i najbliższym środowisku. Autorka wskazuje szereg działań wychowawczych służących integralnemu rozwojowi uczniów.

Artykuł jest materiałem pokonferencyjnym powstałym w ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.


 

Okładka Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonąAlina Smyczek, Małgorzata Dońska-Olszko, Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

Niniejsza publikacja to kolejna pozycja ORE dotycząca nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorki podpowiadają, jak stworzyć w szkole ogólnodostępnej lub specjalnej warunki, dzięki którym każdy uczeń z niepełnosprawno­ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, czy też z niepełnosprawnością sprzę­żoną będzie mógł nauczyć się życia w społeczności. Prezentują również zastosowanie nowatorskich metod nauczania oraz wykorzystanie komunikacji alternatywnej, technologii wspomagających i urządzeń – pozwalających na dostosowanie miejsca i pracy dydaktyczno-wychowawczej adekwatnie do specyfiki ucznia z konkretnym typem niepełnosprawności. Celem autorek – znających omawianą problematykę ze swej codziennej praktyki – było zainspirowanie nauczycieli i pracowników oświaty, by motywowali niepełnosprawnych uczniów do jak najszerszego doświadczania otaczającej ich rzeczywistości oraz pozwalali im na maksimum samodzielności i sprawstwa.


Pod koniec 2016 roku ukazały się:

Okładka Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie

Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty

Scenariusz stanowi pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących szkolenia z zakresu procedury Niebieskich Kart w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych. Autorki omawiają szczegółowo podział zadań pracowników w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia czy podopiecznego oraz sposoby pokonywania ewentualnych trudności podczas wdrażania procedury Niebieskich Kart. Materiał szkoleniowy zawiera również prezentację multimedialną, kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz algorytm ze wskazówkami, jak postępować w sytuacji podejrzenia przemocy.

Scenariusz ukazał się w serii „Profilaktyka”. 


Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie

Prezentacja multimedialna jest integralną częścią scenariusza szkolenia dla pracowników oświaty. Przewidziana jako pomoc dydaktyczna stanowi skrót najważniejszych informacji na temat obowiązku pomocy pracowników oświaty dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty.

Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie
Data dodania: 2016-11-02 [pdf. 676.90 kB]


Okładka Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowegoAnna Tomaszewska, Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowego

Artykuł omawia zasady przyjmowania wychowanków do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych oraz Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, oraz działalność tych placówek i ich współpracę z innymi instytucjami czy rodzicami podopiecznych, w kontekście Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1872). Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2016 roku, z wyjątkiem § 15 dotyczącego młodzieżowych ośrodków wychowawczych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 


Okładka Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem TIKDariusz Kwiecień, Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem TIK

Dariusz Kwiecień w swym artykule reaguje na wątpliwości wielu nauczycieli, którzy zastanawiają się, czy w dydaktyce matematyki jest miejsce dla zastosowania nowoczesnych metod i środków nauczania. Autor rozwiewa obawy związane z możliwą rozbieżnością pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) a oczekiwanym polepszeniem wyników egzaminów. Przekonuje, że mądre zastosowanie najnowszych technologii w nauczaniu matematyki przynosi same korzyści, sprawiając, że uczniowie uczą się chętniej i są zaangażowani w budowanie własnej wiedzy.


Okładka Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Ewa AntoszkiewiczTworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Niewielka objętościowo publikacja ORE jest przeznaczona dla pracowników oświaty zainteresowanych tematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dotyczy ona częstego i niejednokrotnie marginalizowanego problemu funkcjonowania w szkole uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Poradnik przekazuje wiedzę teoretyczną, wskazując również rozwiązania praktyczne służące indywidualizacji nauczania dzieci obarczonych tą dysfunkcją. Autorki przekonują, iż dobrze zorganizowane środowisko szkolne i odpowiednie działania wspierające rozwój to szansa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na ukończenie szkoły ponadpodstawowej, zdobycie zawodu i pełne satysfakcji dorosłe życie.

Zaktualizowano: 16 stycznia 2018

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE