Zarządzanie oświatą w samorządach - baner
22 września 2017

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zakończyły ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez Beneficjentów w Konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17.

Czytaj więcej...

13 września 2017

Informujemy, że w najbliższym czasie ruszają sieci dotyczące wybranych obszarów tematycznych, wokół których skupia się praca i wymiana doświadczeń samorządowców.

Czytaj więcej...

12 września 2017

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań i szkoleń. Uczestnictwo w działaniach sieci kształtuje też proaktywne postawy samorządowców wobec zadań oświatowych.

Czytaj więcej...

5 września 2017

Zgodnie z obecnie obowiązującym systemem finansowania edukacji, środki na prowadzenie szkół samorządy otrzymują w subwencji oświatowej ogólnej, której wysokość, co roku jest ustalana w ustawie budżetowej (w 2017 r. wynosi 41,5 mld zł). Środki z subwencji dzielone są między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału część oświatowej subwencji ogólnej, opisywanego co roku w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Czytaj więcej...

31 sierpnia 2017

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe zajęcia warsztatowe poświęcone przygotowaniu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wykorzystaniu jej do podejmowania decyzji zarządczych w obszarze oświaty. Warsztaty odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 9-10 września 2017 r.

Czytaj więcej...